O projekcie

„Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”

to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie kluczowych grup tworzących społeczności lokalne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny we współpracę z parkiem na rzecz ochrony przyrody. Projekt uwrażliwi społeczności lokalne na środowisko przyrodnicze oraz uświadomi korzyści płynące z dobrze zachowanej przyrody. Zaplanowane działania wzmocnią poczucie odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców należących do Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

 

Realizacji założonego celu posłużą działania z następujących obszarów:

  • stworzenie katalogu dobrych praktyk z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury wraz z interaktywną mapą rozwiązań korzystnych dla przyrody;
  • organizacja cyklu praktycznych warsztatów „Przestrzeń przyjazna przyrodzie”, obejmujących m.in. przyjazne środowisku formy zagospodarowania terenów przydomowych oraz sposoby pielęgnacji zieleni;
  • wypracowanie modelowych wzorców architektonicznych i stworzenie wzornika architektonicznego dla Puszczy Kampinoskiej;
  • przeprowadzenie pilotażowego uspołeczniania procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania terenu w jednej z parkowych gmin;
  • włączenie firm działających na terenie KPN i otuliny w ochronę przyrody przez wspólne wypracowanie form zaangażowania biznesu podczas zajęć warsztatowych;
  • aktywizacja lokalnych rolników i wskazanie korzyści wynikających z lokalizacji gospodarstw na terenie gmin parkowych.

Punktem wyjścia do planowanych działań będą wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród poszczególnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców i rolników.

Dzięki podjętym działaniom zwiększy się wiedza mieszkańców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz biznesu na temat możliwości działań na rzecz ochrony przyrody oraz zaangażowania w działalność Kampinoskiego Parku Narodowego w tym zakresie.

Realizacja projektu umożliwi włączenie mieszkańców w procesy partycypacyjnego zarządzania na terenie gmin parkowych, w szczególności w kwestie związane z planowaniem przestrzennym.

Zaangażowanie przedsiębiorców w kwestie związane z ochroną przyrody przyczyni się do budowy długofalowego partnerstwa pomiędzy parkiem a przedstawicielami biznesu, które umożliwi stały przekaz wiedzy z zakresu rozwiązań i praktyk przyjaznych przyrodzie.

Przewidziane jest także podniesienie poziomu świadomości związków pomiędzy stosowanymi praktykami rolniczymi a ochroną środowiska oraz wzrost wiedzy na temat korzystnych dla środowiska i jakości żywności zmian w gospodarce rolnej i przetwórstwie wśród rolników KPN i otuliny.

 

Wartość projektu: 560 139,00 PLN

Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 476 118,15 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 41 900,00 PLN

Na skróty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny