Jak angażować mieszkańców w ochronę krajobrazu?

Jak angażować mieszkańców w ochronę krajobrazu?

W dniach 19-20 września odbyło się szkolenie "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych". Zachęcamy do zapoznania się z notatką ze spotkania.

Korzyści z angażowania mieszkańców w procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni przez wszystkich, którzy w niej żyją
 • możliwość wypracowania konsensusu i uzyskania powszechnej zgody na przyjęte rozwiązania
 • możliwość rozwiązania konfliktów powstałych w relacji przyroda a mieszkańcy
 • umożliwienie poznania i uwzględnienia różnych potrzeb i punktów widzenia interesariuszy oraz uzyskania różnorodnych opinii
 • poznanie obaw zawiązanych z planowaną inwestycją
 • zwiększenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie planowania przestrzennego, w tym na temat przebiegu procesu uchwalania planu miejscowego
 • stawanie się przestrzeni dobrem wspólnym, integracja społeczności i budowanie lokalnej wspólnoty
 • budowanie zaufania pomiędzy urzędem a mieszkańcami, mieszkańcy mogą poczuć, że ich zdanie się liczy
 • usprawnienie procedury planistycznej, potencjalnie mniej uwag na etapie wyłożenia planu, zwiększenie zainteresowania kolejnymi etapami procedury, zmniejszenie „oporu” mieszkańców przez ułatwienie zrozumienia zapisów planu i konsekwencji możliwych do zastosowania rozwiązań planistycznych

Wyzwania w stosowaniu partycypacji w trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i pomysły na ich rozwiązanie:

WYZWANIE: Długotrwałość procesu uchwalania planu

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • sprawna organizacja konsultacji
 • dobre rozplanowanie procesu przed rozpoczęciem (np. jasny podział obowiązków w zespole organizującym konsultacje)
 • szerokie poinformowanie mieszkańców (sprawnie i szybko) na temat całej procedury planistycznej, w tym o kolejnych etapach procedury
 • szkolenie urzędników z zakresu konsultacji społecznych

WYZWANIE: Lęk przed zbyt dużym oprotestowaniem projektu planu – brak transparentności ze strony gminy

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • budowanie dobrego wizerunku danego projektu (np. informowanie o jego powstawaniu od początku procedury planistycznej)
 • przekazywanie rzetelnej wiedzy (z zaangażowaniem ekspertów) na temat uwarunkowań danego planu i konsekwencji wynikających z różnych rozwiązań
 • zatrudnianie osób z odpowiednimi kompetencjami na dane stanowiska
 • edukacja urzędników w zakresie skutecznego informowania o planie
 • stosowanie zasady transparentności (rzetelne informowanie o całej procedurze planistycznej, w tym o momentach, w których możliwe jest zaangażowanie mieszkańców)

WYZWANIE: Niewiążący charakter konsultacji (wyniki konsultacji nie zawsze decydują o finalnej wersji planu, przez co mieszkańcy mogą czuć się oszukani)

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • precyzyjne informowanie mieszkańców o wynikach konsultacji – w szczególności o tym, co jest możliwe do zrealizowania, a co nie
 • szeroki udział mieszkańców na jak najwcześniejszym etapie procesu, rzetelne przedstawienie jego uwarunkowań (np. tego, co jest możliwe co zrealizowania, a co nie)
 • spotkania z ekspertami, tłumaczącymi przystępnym językiem uwarunkowania planu
 • budowanie pozytywnego wizerunku procedury planistycznej przez prowadzenie otwartych konsultacji społecznych

WYZWANIE: Brak zainteresowania lokalnych mieszkańców

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • szerokie informowanie mieszkańców (poprzez media, wydarzenia, różne instytucje i organizacje itp.) – adekwatne do grup zidentyfikowanych w trakcie analizy interesariuszy
 • informowanie przez internet (np. stworzenie jednej zakładki na stronie Urzędu, na której zawsze będą zamieszczane informacje dotyczące konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania)

WYZWANIE: Rozbieżność interesów, konflikty, sporne kwestie

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • szukanie konsensusu, alternatyw, tłumaczenie konsekwencji poszczególnych rozwiązań
 • edukacja w zakresie procedury planistycznej (np. poprzez specjalne broszury edukacyjne)
 • spotkania partycypacyjne w formie warsztatów, które pozwalają na poznanie innych grup interesariuszy

WYZWANIE: Specjalistyczny język

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • przekazywanie treści dotyczących miejscowych planów w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników
 • zamieszczanie w treści ogłoszeń „podwójnych komunikatów” (językiem urzędniczym oraz uproszczonym)
 • stosowanie jednoznacznego i zrozumiałego tytułu treści komunikatu (najlepiej bezpośredniego zwrotu do odbiorcy), mówiącego w prosty sposób o tym, w co mieszkańcy mogą się zaangażować i na co mogą mieć wpływ
 • w czasie dyskusji/debat – rezygnacja z języka „urzędowego”
 • zaplanowanie długich terminów, aby każdy mógł dopytać o szczegóły np. telefonicznie

WYZWANIE: Niski poziom świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony przyrody w sąsiedztwie obszarów chronionych

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań
 • tworzenie broszur informacyjnych
 • edukacja dzieci od najmłodszych lat
 • działania promocyjne Parków Narodowych celem ukazania zalet ich istnienia

WYZWANIE: Brak kreatywności uczestników procesu, a przez to mały wkład do projektów dokumentów planistycznych

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • angażowanie mieszkańców różnymi, często animacyjnymi metodami (które można poznać np. przez studiowanie różnych „dobrych praktyk”, z których można czerpać pomysły)
 • przedstawienie różnych wariantów i możliwości rozwiązań w projekcie planu
 • zaangażowanie specjalistów, w tym np. moderatorów warsztatów, którzy pomogą „uwolnić” kreatywność mieszkańców

WYZWANIE: Brak świadomości na temat istotności opracowywanego dokumentu

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • podjęcie działań edukacyjnych:
  • kampanie (np. foldery, ulotki itp.)
  • spotkania z mieszkańcami
  • edukacja w szkole na temat planowania przestrzennego
 • wskazywanie na korzyści dla mieszkańców osiągane przez uchwalenie miejscowego planu przez gminę

WYZWANIE: Zainteresowanie mieszkańców na zbyt późnym etapie procedury planistycznej

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • przestawianie całej procedury planistycznej od początku procesu konsultacji, ze wskazaniem momentów, w których mieszkańcy mogą się zaangażować

WYZWANIE: Dotarcie z informacją na  temat konsultacji do wszystkich potencjalnych zainteresowanych

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE:

 • analiza interesariuszy przed rozpoczęciem konsultacji
 • zwiększenie ilości kanałów informacji np. takie, jak:
  • poczta pantoflowa
  • bezpośrednie informowanie zainteresowanych telefonicznie
  • ogłoszenia w miejscach publicznych, nie tylko na tablicach sołeckich i urzędzie
  • „chodzi kartka” - przekazywanie informacji od sąsiada do sąsiada
 • proste komunikaty, ułatwiające zrozumienie konieczności zaangażowania się
 • bardziej dostępne dla mieszkańców terminy i lokalizacja spotkań

Polecane lektury i strony internetowe

Materiały na temat konsultacji społecznych i ich organizacji, technik, które można stosować oraz w szczególności na temat konsultacji dotyczących planowania przestrzennego:

Materiały z zakresu ochrony przyrody:

Materiały prezentowane podczas szkolenia przykłady konsultacji społecznych:

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

Na skróty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny